Konkurs - MEGA BARWY JESIENI

06.10.2020

1. NAGRODA GŁÓWNA: SUPER MOCNY QUAD - 250 CC, 25 KM + PRZYCZEPKA 2. NAGRODA 2: PILARKA ŁAŃCUCHOWA MAKITA - 3 SZT. 3. NAGRODA 3: ZESTAW KLUCZY VO

Co się dzieje na polu?

14.09.2020

Pogoda – w nadchodzącym tygodniu przewidywane jest spore ocieplenie i brak opadów deszczu, co pozwoli na nadrobienie prac polowych – zabiegi herbi

Co w trawie piszczy?

09.09.2020

  Siewy rzepaków ozimych są już praktycznie na ukończeniu. Pozostały tylko plantacje, na których ze względu na warunki atmosferyczne nie można b

Bieżąca sytuacja na polach

31.08.2020

Siewy odbywały się w praktycznie przesuszoną glebę. Na szczęście opady deszczu pojawiły się w dobrym momencie i powinny poprawić warunki wschodów.

Uprawiaj żyto hybrydowe - warto!

28.08.2020

             Przy wyborze pierwszym i najbardziej miarodajnym parametrem jest oczywiście potencjał plonotwórczy. Gatunkiem, w którym prace hodowlane p

Żyto hybrydowe #KWS JETHRO

25.08.2020

Żyto ozime KWS JETHRO – REKORDZISTA PLONOWANIA – odmiana Nr 1 w Polsce!!! Poziom a1: 133% wzorca (95,5 dt z ha) Poziom a2: 132% wzorca (109,8

REGULAMIN KONKURSU

22.08.2020

REGULAMIN KONKURSU § 1 Organizator Organizatorem Konkursu jest Polish Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Byd

PIANOX

14.08.2020

#PIANOX Neutralny środek antypieniący! Główne zalety: #Pianox jako adiuwant modyfikujący wykazuje bardzo wysoką skuteczność w redukcji piany t22.08.2020 REGULAMIN KONKURSU

Zapoznaj się z regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

Organizator

    Organizatorem Konkursu jest Polish Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 29, 85-312 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000490056, NIP: 2040004117, REGON: 222007450, o kapitale zakładowym w wysokości: 40.000.000 zł  PLN, (dalej: Organizator).

    Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. Fundatorem nagród jest Organizator.

Czas trwania Konkursu

    Konkurs trwa od dnia 22 sierpnia do 3 września 2020 r. włącznie.

 

§ 3

Uczestnicy

Udział w konkursie może wziąść każdy. 

§ 4

Warunki konkursu

Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest:

1. Polubienie Profilu Polish Agro.

2. Polubienie i udostępnienie postu konkursowego.

3. Zaproszenie w komentarzu 2 osób do zabawy.

§ 6

Zasady wyłaniania zwycięzców

    Wyboru zwycięzców Konkursu dokona komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej Jury). Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury dokona wyboru 3 zwycięzców. 

§ 7

Nagrody i ogłoszenie wyników

Ogłoszenie zwycięzców będzie opublikowane na stronie internetowej oraz firmowym facebooku. 

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 

Uczestnik może zgłaszać reklamacje na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora.

Wszelkie reklamacje rozpatruje Organizator.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

a)    imię i nazwisko Uczestnika,

b)    adres do korespondencji,

c)    wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu,

d)    żądania Uczestnika oraz

e)    uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.

 

§ 9

Dane osobowe

 1.   Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) będzie Organizator (kontakt: telefon 48 52 385 87 16, e-mail sekretariat@polishagro.pl).

   2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

    a)    Przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

    b)    W związku z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych);

    c)    Rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    d)   W celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   3.  Odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

    a)    Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;

    b)    Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;

    c)    Podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;

d) przetwarzane dane mogą być udostępnione spółkom grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorstwo Administratora danych oraz podmiotom, których uprawnienie do żądania dostępu do danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z faktem, że przedsiębiorstwo Administratora danych jest członkiem europejskiej grupy kapitałowej, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Danii);

 

4.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2 powyżej:

    a)    W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, do czasu jego zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

    b)    W związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach do czasu wypełnienia tych obowiązków;

    c)    W celach archiwizacyjnych i dowodowych w związku z punktem a i b przez okres 5 lat od zakończenia Konkursu.

   5. Uczestnikom przysługują następujące prawa:

    a)    Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

    b)    Prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

    c)    Prawo do  żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

    d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

    e)    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

    6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wycofanie zgody przez Uczestnika będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

  7.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

    8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

§ 10

Postanowienia końcowe

   1. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

   2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu.

    3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 

 

   REGULAMIN KONKURSU Back