POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLISH AGRO SP. Z O.O.

 

Informacja dla Kontrahenta dotycząca pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku z możliwością zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem działalności Polish Agro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy i koniecznością pozyskania danych osobowych Kontrahenta, informujemy:

 1. administratorem przekazanych danych osobowych jest Polish Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy ul. Szubińska 29 85-312 Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490056 (NIP: 2040004117, REGON: 222007450), telefon 48 52 385 87 16, e-mail sekretariat@polishagro.pl
 2. przekazane dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w związku z czynnościami podejmowanymi przez strony w celu zawarcia i wykonania umowy (w tym również w ewentualnym procesie dochodzenia przez strony roszczeń wynikających z umowy) – art. 6 ust. 1 pkt b. RODO;
  b) w celu zrealizowania obowiązków ustawowych, nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (np. podatkowego, z zakresu rachunkowości, itp.) - art. 6 ust. 1 pkt c. RODO;
  c) w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w sytuacji dokonywania weryfikacji zdolności kredytowej kontrahenta przed ewentualnym przyznaniem Kontrahentowi kredytu kupieckiego – art. 6 ust. 1 pkt f. RODO;
  d) w związku z prowadzeniem przez przedsiębiorstwo Administratora danych działań marketingowych (w przypadku uzyskania zgody Kontrahenta) – art. 6 ust. 1 pkt a. RODO;
 3. przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do wykonania przez strony zawartej umowy, przy czym rozumie się przez to również czas trwania ewentualnych postępowań związanych z dochodzeniem przez strony roszczeń wynikających z umowy oraz okres przedawnienia roszczeń. Nadto jeżeli przetwarzanie danych nastąpi na podstawie przepisów ustawy, nakładającej na Administratora danych określone obowiązki, przetwarzanie będzie trwało przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa;
 4. przetwarzane dane mogą być udostępnione spółkom grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorstwo Administratora danych oraz podmiotom, których uprawnienie do żądania dostępu do danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z faktem, że przedsiębiorstwo Administratora danych jest członkiem europejskiej grupy kapitałowej, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Danii);
 5. w stosunku do przekazanych danych osobowych Kontrahentowi przysługuje prawo:
  - dostępu do przekazanych danych,
  - żądania sprostowania danych,
  - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - żądania przenoszenia danych,
  przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisami dotyczącymi obowiązków podatkowych lub rachunkowych. Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody Kontrahenta, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych, przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych Grupy

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe i wprowadziliśmy niniejszą politykę prywatności, która informuje Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane.

Dane kontaktowe

Polish Agro Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za dane i zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami

Polish Agro Sp. z o.o.
ul. Szubińska 29
85 312 Bydgoszcz
www.polishagro.pl
KRS 0000490056, Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII Wydz. Gosp. KRS
NIP: 2040004117, REGON 222007450,
Kapitał zakładowy: 40.000.000 zł

Jacek Chmara Tel: +48 505061035 Mail: jach@polishagro.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Kiedy prosimy o udostępnienie nam swoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym oraz o celu rejestracji. Otrzymasz informacje w momencie rejestracji.

Korzystamy z danych o Tobie przede wszystkim w celu wywiązania się z umów, które podpisujesz z nami, a po drugie, aby ulepszyć nasze usługi i zapewnić jakość naszych produktów i usług, a także nasz kontakt z Tobą.

Dane, których używamy, obejmują:
Dane osobowe: na przykład informacje, które podajesz przy rejestracji do newslettera, rejestracji do otrzymywania informacji o bieżących wydarzeniach, rekrutacji lub kontaktu z Klientem. Informacje te mogą zawierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i informacje o udziale w wydarzeniach itp.

Dodatkowe informacje w aplikacjach o pracę obejmują płeć, datę urodzenia, zdjęcie i informacje, które zdecydujesz się udostępnić nam w aplikacji.

Kiedy kontaktujesz się z Polish Agro Sp. z o.o., możemy przekazać Twoje dane do odpowiednich spółek należących do Grupy Kapitałowej, agentów lub dystrybutorów.

Informacje na temat korzystania ze strony www: informacje o stronach odwiedzanych w witrynie i Twoim adresie IP są gromadzone w plikach dzienników oraz w google analytics. Informacje te służą do poprawy jakości naszej strony internetowej i rozwiązywania problemów technicznych. Informacje są usuwane w sposób ciągły, gdy przestają służyć pierwotnemu celowi lub tracą znaczenie.

Przetwarzamy tylko odpowiednie dane osobowe

Przetwarzamy tylko dane o Tobie, które są istotne i adekwatne w stosunku do celów zdefiniowanych powyżej. Cel jest decydujący dla tego, jakie dane o Tobie są dla nas istotne. To samo dotyczy zakresu danych osobowych, z których korzystamy. Nie używamy więcej danych niż te potrzebne do tego konkretnego celu.

Przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy tylko dane osobowe, które są niezbędne do realizacji naszych celów. Ponadto rodzaj danych, które są wymagane do gromadzenia i przechowywania naszych operacji biznesowych, może być określony przez prawodawstwo. Rodzaj i zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych może być również niezbędny do wypełnienia zobowiązania umownego lub innego zobowiązania prawnego.

Usuniemy twoje dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne

Usuniemy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne w związku z celami gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Twoich danych.

Ogólne dane są przechowywane, dopóki nie wykonamy pożądanych usług, jednak nie dłużej niż maksymalnie 2 lata.

Uzyskamy Twoją zgodę przed przetworzeniem Twoich danych osobowych

Otrzymamy Twoją zgodę przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach opisanych powyżej, chyba że mamy prawny wymóg ich zebrania. Informujemy cię o takim wymogu i o naszym uzasadnionym interesie w przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Skorzystaj z powyższych informacji kontaktowych, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych bez Twojej zgody

Jeśli ujawnimy Twoje dane osobowe partnerom i podmiotom, np. do wykorzystania w celach marketingowych, uzyskamy Twoją zgodę i poinformujemy o tym, do czego będą wykorzystywane Twoje dane. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się tego rodzaju ujawnieniu.

Jednak, jak już wspomniano wcześniej, ujawnianie informacji odpowiednim spółkom powiązanym z Grupą może odbywać się bez wyraźnej zgody, w celu wypełnienia naszych umów, które zawieramy z Państwem oraz w celu optymalizacji naszych usług. Nie ubiegamy się o zgodę, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych, np. w związku z przekazywaniem informacji odpowiednim władzom.

Bezpieczeństwo

Chronimy Twoje dane osobowe i posiadamy wewnętrzne zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji.

Przyjęliśmy wewnętrzne zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji, które obejmują instrukcje i środki mające na celu ochronę danych osobowych przed zniszczeniem, utratą lub zmianą, przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed nieuprawnionym dostępem lub ich znajomością.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Masz w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane przetwarzamy na Twój temat, skąd pochodzą i do czego je wykorzystujemy. Możesz również dowiedzieć się, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe i kto otrzymuje dane o Tobie w zakresie, w jakim ujawniamy dane w Polsce i za granicą.

Jednak dostęp może być ograniczony ze względu na prywatność innych osób, tajemnice handlowe i prawa własności intelektualnej.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami. Nasze dane kontaktowe można znaleźć powyżej.

Masz prawo do poprawienia lub usunięcia niedokładnych danych osobowych

Jeśli uważasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo je poprawić. Musisz się z nami skontaktować i poinformować nas o tym, na czym polegają nieprawidłowości i jak można je poprawić.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe. Dotyczy to np. wycofania zgody. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są już potrzebne w związku z celami, dla których je zbieraliśmy, możesz poprosić o ich usunięcie. Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawa lub inne zobowiązania prawne.

Kiedy składasz wniosek z prośbą o poprawienie lub usunięcie swoich danych osobowych, sprawdzimy, czy warunki są spełnione i w takich przypadkach dokonamy zmian lub usunięcia tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się udostępnianiu danych w celach marketingowych. Możesz użyć danych kontaktowych powyżej, aby wysłać oświadczenie o sprzeciwie. Jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, podejmiemy kroki w celu zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo skargi

W każdej chwili masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Polish Agro Sp. o.o.. Twoja skarga może zostać przesłana mailem na adres sekretariat@polishagro.pl (zobacz również dane kontaktowe powyżej). Możesz również złożyć skargę do lokalnych władz odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych dotyczącą naszego traktowania Twoich danych osobowych.

Polityka Cookie

 

Pliki cookie, cel i znaczenie

Kiedy umieszczamy pliki cookie, będziesz informowany o wykorzystaniu i celu zbierania danych za pomocą plików cookie.

Pliki cookie umieszczamy na urządzeniu, aby zoptymalizować funkcje, zwiększyć użyteczność i ogólną poprawę strony www, a także ukierunkować działania marketingowe.
Na przykład umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie od następujących partnerów:

Google

Gdy odwiedzasz witrynę www.polishagro.pl, Twoja wizyta jest udostępniana Google, abyśmy mogli przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy naszej witryny korzystają z naszej witryny, mierzyć nasz marketing i wyświetlać trafne reklamy.

Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny w Google. Google może łączyć te dane i dane, które im przekazałeś lub które zebrały w związku z korzystaniem z ich usług.

Facebook

Kiedy odwiedzasz witrynę www.polishagro.pl, informacja o Twojej wizycie jest dzielona z Facebookiem, abyśmy mogli przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy naszej strony korzystają z naszej witryny, mierzyć nasz marketing i wyświetlać trafne reklamy.

Udostępniamy również informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny za pomocą Facebooka. Facebook może łączyć te dane i dane, które im przekazałeś lub które zostały zebrane z korzystania z ich usług.

Otrzymamy twoją zgodę

Kiedy umieszczamy pliki cookie na Twoim urządzeniu, prosimy o Twoją zgodę. Pliki cookie niezbędne do zapewnienia dostarczania statystyk, funkcji i ustawień mogą być używane bez zgody użytkownika.

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny napotkasz wyskakujące okienko z odpowiednimi informacjami o plikach cookie. Jeśli zignorujesz to pole tekstowe i po prostu klikniesz na stronę internetową, niniejszym zgodzisz się na dodanie plików cookie do wymienionych celów.

Jak długo przechowywane są pliki cookie

Pliki cookie usuwają się po upływie określonej liczby miesięcy (mogą się różnić), ale są odnawiane przy każdej wizycie.

Jak usunąć pliki cookie

Zobacz przewodnik tutaj: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Inne przewodniki będą również dostępne w Internecie.

Jak unikać cookies

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz je zablokować. Zobacz instrukcje tutaj: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Inne przewodniki będą również dostępne w Internecie.

Jak uzyskać szczegółową kontrolę nad plikami cookie

Jeśli chcesz kontrolować, które cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu, zalecamy narzędzie "Ghostery" (https://www.ghostery.com/). Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z Ghostery ani nie wspieramy jej używania. Możesz także skonfigurować urządzenie z systemem iOS, aby blokować określone pliki cookie - możesz przeczytać więcej na Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator:

Polish Agro Sp. z o.o.
ul. Szubińska 29
85-312 Bydgoszcz

sekretariat@polishagro.pl